Regulamin sklepu

PRIDE SKLEP ONLINE – REGULAMIN

 • Postanowienia wstępne
  1. Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie PRIDE ONLINE SHOP dostępnym pod adresem www.pirde.gg/sklep/ prowadzonym przez PRIDE GAMING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (01-031) przy al. Jana Pawła II 61/211, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000631709, NIP: 1231322661, REGON: 365181467, kapitał zakładowy 100.000 zł (sto tysięcy złotych) (zwaną dalej Sprzedającym).
  2. Klient ma możliwość kontaktu ze Sprzedającym oraz składania reklamacji, za pomocą następujących danych teleadresowych:
   1. adres korespondencyjny: Warszawa, 01-031, al. Jana Pawła II 61/211
   2. adres poczty elektronicznej: sklep@pride.gg
  3. Sformułowaniom użytym w niniejszym Regulaminie przypisuje się następujące znaczenie:
   1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa szczególna przyznaje zdolność prawną, zawierająca ze Sprzedającym za pośrednictwem Serwisu umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną,
   2. Konsument – Klient, który zawiera ze Sprzedającym umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Konto – usługa świadczona przez Sprzedającego drogą elektroniczną polegająca na umożliwieniu utworzenia i prowadzeniu konta w Serwisie ułatwiającego zawieranie umów sprzedaży towaru,
 1. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na cyklicznym przesyłaniu na podany przez Klienta adres e-mail informacji, w szczególności odnoszących się do oferty handlowej Sprzedającego,
 2. Regulamin – niniejszy regulamin,
 3. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.pirde.gg/sklep/
 • Towar – przedmiot umowy sprzedaży zawartej przez Klienta ze Sprzedawcą.
 1. Sprzedający stosuje następujące sposoby porozumiewania się z Klientem:
  1. formularze zawarte w Serwisie,
  2. poczta elektroniczna,
 • kontakt telefoniczny,
 1. korespondencja pocztowa.
 1. Informacje o towarach podane w Serwisie, a szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 • Ogólne warunki korzystania z Serwisu i Konta
  1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest posiadanie komputera o minimalnej rozdzielczości ekranu  320×568 pikseli, wyposażonego w dostęp do sieci Internet oraz posiadającego przeglądarkę Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 i, Opera w wersji 7.0 i wyższej lub Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej, z włączoną obsługą javascript oraz plików cookies lub za pośrednictwem telefonu komórkowego, umożliwiającego analogiczny odbiór treści Serwisu
  2. Do dokonywania zakupów w Serwisie konieczne jest posiadanie konta poczty elektronicznej.
  3. Korzystanie z Serwisu możliwe jest za pośrednictwem Konta lub bez rejestracji Konta, poprzez podanie danych koniecznych do zawarcia umowy sprzedaży.
  4. Do rejestracji Konta konieczne jest podanie prawdziwych danych osobowych Klienta.
  5. Warunkiem rejestracji Konta jest zaakceptowanie Regulaminu.
  6. Konto umożliwia zapamiętanie danych do wysyłki oraz historii zamówień.
  7. Klient może w każdym czasie zrezygnować z prowadzenia Konta poprzez dokonanie odpowiedniej dyspozycji w ustawieniach Konta.
  8. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego. Klientowi zabrania się:
   1. dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
   2. korzystania z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla innych Klientów,
 • korzystania z treści zawartych w Serwisie w sposób wykraczający poza własny użytek osobisty.
 1. Sprzedający może pozbawić prawa do korzystania z Serwisu Klienta, który w procesie rejestracji konta lub składania zamówienia bez rejestracji celowo podał nieprawdziwe dane lub pomimo wezwania niezwłocznie nie zaprzestał łamania postanowień ustępu powyższego.
 • Zawarcie umowy sprzedaży
  1. W celu zawarcia umowy sprzedaży należy wejść do Serwisu, dokonać wyboru produktów, ich konfiguracji umieszczając je w „koszyku”, a przejść do „koszyka”, kliknąć przycisk „ZOBACZ KOSZYK”, a następnie kierować się wyświetlanymi komunikatami.
  2. Zawarcie umowy możliwe jest za pośrednictwem Konta lub bez rejestracji konta tj. poprzez złożenie zamówienia bez logowania, po podaniu prawdziwych danych osobowych umożliwiających realizację zamówienia.
  3. W celu zawarcia umowy sprzedaży niezbędna jest akceptacja Regulaminu.
  4. W przypadku, gdy Serwis informuje o takiej możliwości, Klient ma prawo zamówić Towar oznaczony indywidualną treścią (tekstową lub graficzną) przez niego podaną podczas zakupu. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podaną treść i gwarantuje, że nie narusza ona przepisów prawa powszechnie obowiązującego ani praw osób trzecich.
  5. W celu realizacji zamówienia należy kliknąć przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”, co skutkuje złożeniem Sprzedającemu wiążącej oferty zawarcia umowy sprzedaży i po otrzymaniu od Sprzedającego e-maila potwierdzającego zamówienie skutkuje zawarciem umowy sprzedaży i powoduje obowiązek zapłaty ceny towaru powiększonej o koszty wysyłki.
  6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-maila z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
  7. Klient powinien dokonać płatności w terminie 7 dni od dnia dokonania zamówienia. Po upływie terminu powyższego, Sprzedający może anulować zamówienie.
  8. Sprzedający spełnia świadczenie w terminie do 14 dni roboczych od zaksięgowania płatności. Przez spełnienie świadczenia rozumie się dostarczenie towaru do Klienta.
  9. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Klienta poinformuje go o możliwości zamówienia towaru zastępczego lub otrzymania całkowitego zwrotu wpłaconej kwoty, przy czym brak odniesienia się do powyższej propozycji przyjmuje się jako żądanie zwrotu wpłaconej kwoty.
  10. Dostawa towaru możliwa jest wyłącznie za pośrednictwem przesyłki kurierskiej.
  11. Sprzedający oferuje następujące formy płatności:
   1. przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego o numerze 33 1020 1185 0000 4102 0245 4700 PKO Bank Polski
   2. płatność on-line za pośrednictwem płatności tpay.com
  12. Klientowi zaleca się sprawdzenie zawartości przesyłki z towarem przed pokwitowaniem jej odbioru.
  13. Klient wyraża zgodę na wysyłanie faktur elektronicznych na podany przez siebie adres e-mail, która to zgoda może być w każdym czasie wycofana.
 • Prywatność
  1. Sprzedający jest administratorem danych osobowych Klienta.
  2. Sprzedający gromadzi następujące dane osobowe Klienta:
   1. Imię
   2. Nazwisko
 • Nazwa firmy
 1. NIP Firmy
 2. Adres
 3. Numer Telefonu
 1. W celu ochrony danych osobowych Klienta, Sprzedający podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 2. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 3. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży oraz umowy świadczenia usług drogą elektroniczną.
 4. Dane osobowe Klienta podane podczas zawierania umowy sprzedaży lub zakładania Konta są przetwarzane na podstawie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) tj. w celu realizacji umowy.
 5. Dane osobowe Klienta nie są udostępniane podmiotom trzecim.
 6. Sprzedający, wyłącznie w celu realizacji umowy, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim (w szczególności: dostawcom usług pocztowych, firmom kurierskim, dostawcom usług hostingowych, dostawcom usług płatniczych).
 7. Newsletter mogący zawierać informację handlową w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422) może być wysyłany do Klienta na podstawie jego odrębnej zgody. Zgoda ta może być w każdym czasie wycofana.
 • Rękojmia za wady rzeczy
  1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Klientowi rzeczy bez wad.
  2. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną.
  3. Wada fizyczna polega na niezgodności towaru z umową, w szczególności, gdy towar:
   1. nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
   2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 • nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedający przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 1. została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
 1. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej ma możliwość alternatywnego skorzystania z następujących uprawnień:
  1. złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy
  2. żądania naprawy towaru lub wymiany na wolny od wad
 2. Uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub o obniżeniu ceny nie przysługuje, jeżeli Sprzedający niezwłocznie, bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar lub dokona usunięcia wady. Ograniczenie to nie ma jednak zastosowania, jeżeli towar był uprzednio wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę.
 3. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem lat dwóch od chwili wydania towaru Klientowi.
 • Reklamacje dotyczące Towaru
  1. Reklamacje towaru z tytułu niezgodności towaru z umową należy zgłaszać w następujący sposób:
   1. adres korespondencyjny: Warszawa, 01-031, al. Jana Pawła II 61/211
   2. adres poczty elektronicznej: sklep@pride.gg
  2. Wysyłki reklamowanego Towaru należy dokonać na adres: Warszawa, 01-031, al. Jana Pawła II 61/211
  3. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdy do jej rozpatrzenia konieczne są oględziny Towaru – od dnia otrzymania towaru, zaś gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Klienta o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji
  4. W reklamacji należy podać dane Klienta umożliwiające realizację reklamacji, opis niezgodności towaru z umową, a także informację o żądaniu reklamacyjnym.
  5. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego. Zaleca się aby dostarczenie towaru zostało poprzedzone poinformowaniem Sprzedającego o reklamacji.
  6. Reklamowany towar należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu postępowania reklamacyjnego. Jeżeli Towar nie zostanie odebrany w tym terminie Sprzedający wezwie pisemnie Klienta do odbioru sprzętu w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowywania towaru. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście przechowywania Towaru naliczanej za każdy miesiąc przechowywania.
 • Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną
  1. Sprzedający zobowiązuje się do zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu, zgodnie z aktualnie dostępną wiedzą techniczną.
  2. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o usterkach w funkcjonowaniu Serwisu, zaś Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia tych usterek w możliwie najszybszym terminie.
  3. Klient może zgłaszać reklamacje co do funkcjonowania Serwisu w następujący sposób:
   1. adres korespondencyjny: Warszawa, 01-031, al. Jana Pawła II 61/211
   2. adres poczty elektronicznej: sklep@pride.gg
  4. W reklamacji Klient powinien podać dane umożliwiające jego zidentyfikowanie oraz wskazać na rodzaj usterki.
  5. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Klienta o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 • Odstąpienie od umowy
  1. Klient ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem określonych w Regulaminie.
  2. Powyższy termin rozpoczyna swój bieg od momentu objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
  3. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
  4. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej przesyłając je na adres Sprzedającego. Klient może posłużyć się następującym wzorem www.pride.gg/uploads/2017/11/Sklep-Online-PRIDE_Odstapienie_od_umowy_Wzor.doc
  5. W skutek prawnie skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę tą uważa się za niezawartą.
  6. Sprzedający w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu ma obowiązek zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności (w tym również koszt wysyłki do Klienta), za pomocą takiego samego sposobu jakim zapłaty dokonał konsument.
  7. Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi nadwyżki kosztów dostarczenia wynikającej z wybrania sposobu innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedającego
  8. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił, zaś do zachowania terminu wystarczy wysłanie rzeczy przed jego upływem.
  9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy Sprzedającemu.
  10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące rezultatem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
  11. Klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
 • Własność intelektualna
  1. Zawartość Serwisu stanowi przedmiot praw wyłącznych Sprzedającego lub podmiotów trzecich i podlega ochronie prawnej.
  2. Korzystanie z zawartości Serwisu przez Klienta możliwa jest tylko w zakresie użytku osobistego
  3. Wszystkie prezentowane w Serwisie Towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 • Rozstrzyganie sporów
  1. Wszelkie spory rozstrzygane na tle niniejszego regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, Strony mogą wytoczyć powództwo w szczególności przed sądem właściwym:
   1. według miejsca zamieszkania pozwanego,
   2. według siedziby zakładu głównego lub oddziału przedsiębiorcy, jeżeli dochodzone roszczenie ma związek z tym oddziałem,
 • według miejsca wykonania umowy.
 1. W wypadku zaistnienia sporu pomiędzy Klientem a Sprzedającym, Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, a w szczególności:
  1. z mediacji prowadzonej przez Inspekcję Handlową
  2. ze Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.
 2. Klient będący konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedającym, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 • Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego, a w szczególności:
   1. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827),
   2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121),
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).
 1. Sprzedający ma prawo dokonać zmiany Regulaminu.
 2. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia na stronie głównej Serwisu oraz powiadomienia Klientów posiadających Konto drogą poczty elektronicznej.
 3. Jeżeli Klient posiadający konto nie wyraża zgody na nowe brzmienie Regulaminu, zobowiązany jest do powiadomienia Sprzedającego w przewidzianym wyżej terminie.
 4. Do umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu stosuje się dotychczasowe brzmienie regulaminu.
 • Wyłączenia dotyczące przedsiębiorców
  1. Do Klienta niebędącego Konsumentem nie mają zastosowania postanowienia Regulaminu odnoszące się do uprawnień, które przepisy prawa przyznają wyłącznie konsumentom, a w szczególności dotyczące odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
  2. W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona.
  3. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Regulaminu powstałe między Sprzedającym a Klientem niebędącym Konsumentem, będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.